MENU

The Philippine Embassy in Kuwait informs the public of the resumption of the following on-site consular services:

 • STARTING 19 AUGUST 2020: Passport Application, Renewal, and Validity Extension (for those who registered via the Online Appointment Priority System last 22-24 June 2020 and 9-13 August 2020); Passport Releasing (appointment not required)
 • STARTING 20 AUGUST 2020: Notarization of Affidavits and Contracts; Affidavits of Support and Consent; Authentication of PSA/NSO Documents, Diplomas, Transcripts of Records, NBI Clearance, and documents notarized in the Philippines; Parental Travel Permits; Report of Birth and Report of Marriage (appointment required via http://kuwaitpe.setmore.com)

Setting an online appointment is FREE. The Embassy warns the public not to deal with FIXERS AND SCAMMERS. Those who are being asked to pay for their appointment or application form are urged to file a formal complaint at the Embassy.

Except for those who wish to claim their new passports at the Embassy, walk-in applicants are strictly not allowed.

The Embassy requests the public to follow the following:

 1. Visit the Embassy’s official Facebook page for the weekly list of those with confirmed passport appointments: http://www.facebook.com/PHinKuwait.
 2. This Wednesday, 19 August 2020, watch out for the Embassy’s advisory on its official Facebook page and Twitter account regarding the opening of NON-PASSPORT APPOINTMENT SLOTS for 20 and 23-27 August 2020 on http://kuwaitpe.setmore.com. 
 3. For those who are applying for or renewing their passports, ANSWER IN ADVANCE THE PASSPORT APPLICATION FORM, which may be downloaded here: http://bit.ly/KuwaitPEConsularServices. BRING THE ANSWERED PASSPORT APPLICATION FORM, together with copies of the current passport and Civil ID. (REMINDER: The Passport Application Form is FREE OF CHARGE, and is NOT FOR SALE.)
 4. ENSURE TO BRING THE CORRECT REQUIREMENTS. Check the list of requirements here: http://bit.ly/KuwaitPEConsularServices.
 5. PREPARE AN EXACT AMOUNT FOR THE APPLICATION FEE. Check the application fees here: https://bit.ly/KuwaitPEConsularServices.
 6. Bring bottled water or other refreshments, and fans to beat the summer heat.

The Embassy also informs the public that it is temporarily suspending some of its Assistance to Nationals (ATN) services such as legal assistance and non-emergency rescue requests, from 19 August to 1 September 2020. Filipinos in extremely distressed situations may call 112 (Kuwait Police and Ambulance hotline).

______________________________________________________________

 

Ipinapaalam sa publiko ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait ang muling pag-uumpisa ng mga sumusunod na serbisyong konsular na on-site:

 • SIMULA 19 AGOSTO 2020: Passport Application, Renewal, and Validity Extension (para sa mga nagparehistro sa Online Appointment Priority System noong 22-24 Hunyo 2020 at 9-13 Agosto 2020); Passport Releasing (hindi kailangang kumuha ng appointment)
 • SIMULA 20 AGOSTO 2020:  Notarization of Affidavits and Contracts; Affidavits of Support and Consent; Authentication of PSA/NSO Documents, Diplomas, Transcripts of Records, NBI Clearance, and documents notarized in the Philippines; Parental Travel Permits; Report of Birth and Report of Marriage (kailangang kumuha ng appointment sa http://kuwaitpe.setmore.com)

Ang pagkuha ng online appointment ay LIBRE. Binabalaan ng Embahada ang publiko na huwag lumapit sa mga FIXER AT MANLOLOKO. Ang mga pinagbabayad para sa kanilang appointment o application form ay hinihikayat na magsampa ng pormal na reklamo sa Embahada.

Maliban sa mga kukuha ng kanilang bagong pasaporte, ang mga aplikanteng walk-in ay mahigpit na ipinagbabawal.

Pinapakiusapan ng Embahada ang publiko na sundin ang mga sumusunod:

 1. Bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Embahada para sa lingguhang listahan ng mga may kumpirmadong passport appointment: http://www.facebook.com/PHinKuwait.
 2. Ngayong Miyerkules, 19 Agosto 2020, abangan ang abiso ng Embahada sa opisyal na Facebook page at Twitter account nito tungkol sa pagbubukas ng mga NON-PASSPORT APPOINTMENT SLOT para sa petsang 20 at 23-27 Agosto 2020 sa http://kuwaitpe.setmore.com.
 3. Para sa mga mag-a-apply o magre-renew ng kanilang pasaporte, SAGUTIN NANG MAAGA ANG PASSPORT APPLICATION FORM, na maaaring i-download dito: https://bit.ly/KuwaitPEConsularServices. DALHIN ANG NASAGOT NA PASSPORT APPLICATION FORM, pati na rin ang kopya ng kasalukuyang pasaporte at Civil ID. (PAALALA: Ang Passport Application Form ay LIBRE, at HINDI PUWEDENG IBENTA.)
 4. SIGURADUHING DALHIN ANG MGA TAMANG REQUIREMENT. Tingnan ang listahan ng mga requirement dito: https://bit.ly/KuwaitPEConsularServices.
 5. IHANDA ANG SAKTONG BAYAD PARA SA APPLICATION FEE. Tingnan ang mga application fee dito: https://bit.ly/KuwaitPEConsularServices.
 6. Magdala ng nakaboteng tubig o iba pang inumin, at pamaypay bilang panlaban sa init ng panahon.

Ipinapaalam din ng Embahada sa publiko na pansamantala nitong sinususpinde ang ilan sa mga serbisyong Assistance to Nationals (ATN) tulad ng tulong panligal at mga hiling na rescue na hindi emergency, mula 19 Agosto hanggang 1 Setyembre 2020. Ang mga Pilipinong nasa matinding kagipitan ay maaaring tumawag sa 112 (hotline ng Kuwait Police at Ambulance).

 

State of Kuwait, 18 August 2020

 

Visit the Philippine Embassy in Kuwait's Coronavirus Disease 2019 webpage for the latest updates and advisories on the COVID-19 situation in Kuwait: https://kuwaitpe.dfa.gov.ph/covid19