MENU

The Philippine Embassy reminds the Filipino community in Kuwait to respect the laws and traditions in Kuwait, and be mindful of the cultural and religious sensitivities of Kuwaitis.

The Embassy issued this advisory following a viral video on the Chinese video-sharing app Tiktok, which shows seven Filipina amnesty grantees who were dancing at a public school that was converted to a temporary shelter for Kuwait’s amnesty program.

The Embassy also received one case of a Filipina domestic worker who was physically reprimanded by her employer for posting her dance video on Tiktok to the tune of the Brandon Beal song “Twerk It Like Miley.”

The Philippine government negotiated with the Kuwaiti government to allow Filipino domestic workers to keep their mobile phones with them to allow our kababayan to connect with their loved ones in the Philippines, and not to make unacceptable social media posts for the world to see.

The said incidents should serve as a reminder to all Filipinos in Kuwait to act in accordance to the laws and culture of the Kuwaiti people.

________________________________

 

Ipinapaalala ng Embahada ng Pilipinas sa Filipino community sa Kuwait na galangin ang mga batas at tradisyon sa Kuwait, at laging isipin ang mga cultural at religious sensitivity ng mga Kuwaiti.

Inilabas ng Embahada ang abisong ito kasunod ng isang viral video sa Chinese video-sharing app na Tiktok, na nagpapakita sa pitong Pilipinang amnesty grantee na sumasayaw sa isang pampublikong paaralan na ginawang pansamantalang tirahan para sa programang amnestiya ng Kuwait.

Nakatanggap din ang Embahada ng isang kaso ng Pilipinang domestic worker na pisikal na napagalitan ng kanyang amo dahil sa paglalabas ng kanyang sayaw sa Tiktok sa tono ng kantang “Twerk It Like Miley” ni Brandon Beal.

Nakipagnegosasyon ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamahalaan ng Kuwait na payagan ang mga Pilipinong domestic worker na hawakan nila ang kanilang mga telepono para makausap ng ating mga kababayan ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, at hindi para maglabas ng mga hindi katanggap-tanggap na social media post na makikita ng buong daigdig.

Ang mga insidenteng nabanggit ay magsilbi sanang paalala sa lahat ng Pilipino sa Kuwait na kumilos nang naaayon sa batas at kultura ng bayan ng Kuwait.

 

State of Kuwait, 8 April 2020